TIN TỨC » Văn bản pháp lý xây dựng
Hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong xây dựng
Tên:

Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Mô tả:

Hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong xây dựng

Tên tập tin: 20052.doc
Kích thước tập tin: 123 KB
Kiểu tập tin: doc (Mime Type: application/msword)