TIN TỨC » Văn bản pháp lý xây dựng
THÔNG TƯ 11/BXD CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC TƯ VẤN XÂY DỰNG
Tên:

11/2014/TT-BXD

Mô tả:

Thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014. Qui định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Tên tập tin: 20052.doc
Kích thước tập tin: 123 KB
Kiểu tập tin: doc (Mime Type: application/msword)