TIN TỨC » Văn bản pháp lý xây dựng
THÔNG TƯ 75/2014/TT-BTC THU PHÍ THẨM TRA
Tên:

75/2014/TT-BTC

Mô tả:

Thông tư 75/2014/TT-BXD ngày 22/06/2014. Hướng dẫn nội dung về công tác thu chi phí thẩm tra công trình  xây dựng

Tên tập tin: 20052.doc
Kích thước tập tin: 123 KB
Kiểu tập tin: doc (Mime Type: application/msword)