TIN TỨC » Văn bản pháp lý xây dựng
Thông tư 150/2014/TT-BTC
Tên:

150/2014/TT-BTC

Mô tả:
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Tên tập tin: 20052.doc
Kích thước tập tin: 123 KB
Kiểu tập tin: doc (Mime Type: application/msword)