TIN TỨC » Văn bản pháp lý xây dựng
Thông tư 10/BXD Qui định Quản lý chất lượng XD nhà ở riêng lẻ
Tên:

10/2014/TT-BXD

Mô tả:

Thông tư 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014. Qui định nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

Tên tập tin: 20052.doc
Kích thước tập tin: 123 KB
Kiểu tập tin: doc (Mime Type: application/msword)