TIN TỨC » Văn bản pháp lý xây dựng
TCVN 2012( Đang cập nhật)

Xin được trích một số tiêu chuẩn xây dựng đáng chú ý trong lần sửa đổi bổ sung lần này ( Từ 01-41)

 •  
  1 TCVN 9362:2012
  Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công
  trình  Download
  2 TCVN 9361:2012
  Công tác nền móng – Thi công và
  nghiệm thu  Download
  3 TCVN 9171:2012
  Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh –
  Quy định chung trong phân tích hóa
  học  Download
  4 TCVN 9172:2012
  Thuỷ tinh không màu - Phương pháp
  xác định hàm lượng Silic đioxit  Download
  5 TCVN 9173:2012
  Thuỷ tinh không màu - Phương pháp
  xác định hàm lượng Sunfua trioxit Download
  6 TCVN 9174:2012
  Thuỷ tinh không màu - Phương pháp
  xác định hàm lượng Sắt oxit Download
  7 TCVN 9175:2012
  Thuỷ tinh không màu - Phương pháp
  xác định hàm lượng Nhôm oxit Download
  8 TCVN 9176:2012
  Thuỷ tinh không màu - Phương pháp
  xác định hàm lượng Canxi oxit và
  Magiê oxit  Download
  9 TCVN 9177:2012
  Thuỷ tinh không màu - Phương pháp
  xác định hàm lượng Natri oxit và Kali
  oxit  Download
  10 TCVN 9178:2012
  Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định
  hàm lượng Sắt oxit  Download
  11 TCVN 9179:2012
  Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định
  hàm lượng Titan đioxit  Download
  12 TCVN 9180:2012
  Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định
  hàm lượng Đồng oxit Download
  13 TCVN 9181:2012
  Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định
  hàm lượng Coban oxit  Download
  14 TCVN 9182:2012
  Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định
  hàm lượng Niken oxit  Download
  15 TCVN 9376:2012
  Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và
  nghiệm thu công tác lắp ghép  Download
  16 TCVN 9036:2012
  Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát –
  Yêu cầu kỹ thuật  Download
  17 TCVN 9037:2012
  Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát –
  Phương pháp lấy mẫu  Download
  18 TCVN 9183:2012
  Cát để sản xuất thủy tinh – Phương
  pháp xác định hàm lượng Silic đioxit Download
  19 TCVN 9184:2012
  Cát để sản xuất thủy tinh – Phương
  pháp xác định hàm lượng Sắt oxit  Download
  20 TCVN 9185:2012
  Cát để sản xuất thủy tinh – Phương
  pháp xác định hàm lượng Nhôm oxit Download
  21 TCVN 9186:2012
  Cát để sản xuất thủy tinh – Phương
  pháp xác định hàm lượng Titan đioxit  Download
  22 TCVN 9187:2012
  Cát để sản xuất thủy tinh – Phương
  pháp xác định hàm lượng độ ẩm  Download
  23 TCVN 9038:2011
  Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát –
  Phương pháp xác định thành phần cỡ
  hạt Download
  24
  TCVN 9377-2:2012
  (Gộp TCXD 159:1986 với TCXD
  303:2006)
  Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm
  thu  Download
  25 TCVN 9379:2012
  Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc
  cơ bản về tính toán Download
  26 TCVN 9153:2012
  Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý
  kết quả thí nghiệm mẫu đất Download
  27 TCVN 9335:2012
  Bê tông nặng – Phương pháp thử
  không phá hủy – Xác định cường độ
  nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và
  súng bật nẩy  Download
  28 TCVN 9207:2012
  Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và
  công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết
  kế Download
  29 TCVN 9206:2012
  Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công
  trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế Download
  30 TCN 9366-1 : 2012 Cửa đi, cửa sổ - Phần 1- Cửa gỗ  Download
  31
  TCVN 9262-1:2012
  (ISO 7976-1:1989)
  Dung sai trong xây dựng công trình –
  Phương pháp đo kiểm công trình và
  cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần
  1: Phương pháp và dụng cụ đo  Download
  32 TCVN 9380:2012
  Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo
  treo Download
  33 TCVN 9364:2012
  Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ
  công tác thi công  Download
  34
  TCVN 9264:2012
  (ISO 7976-2:1989)
  Dung sai trong xây dựng công trình -
  Phương pháp đo kiểm công trình và
  cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần
  2: Vị trí các điểm đo  Download
  35
  TCVN 9259-8:2012
  (ISO 3443-8:1989)
  Dung sai trong xây dựng công trình –
  Phần 8: Giám định về kích thước và
  kiểm tra công tác thi công  Download
  36
  TCVN 9254-1:2012
  (ISO 6707-1: 2003)
  Nhà và công trình dân dụng- Từ vựng-
  Phần 1: Thuật ngữ chung Download
  37
  TCVN9310-3: 2012
  (ISO8421-3:1990)
  Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát
  hiện cháy và báo động cháy Download
  38
  TCVN9310-4: 2012
  (ISO8421-4:1990)
  Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng -
  Thiết bị chữa cháy Download
  39
  TCVN9310-8:2012
  (ISO8421-8:1990)
  Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng -
  Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng
  cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật
  liệu nguy hiểm liệu nguy hiểm Download
  40
  TCVN 6287:1997
  (ISO 10065:1990)
  Thép thanh côt bê tông – Thử uốn và
  uốn lại không hoàn toàn Download
  41 TCVN 9357:2012
  Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê
  tông - Phương pháp xác định vận tốc
  xung siêu âm  Download
  42 TCVN 9351:2012
  Đất xây dựng - Phương pháp thí
  nghiệm hiện trường - Thí nghiệm
  xuyên tiêu chuẩn (SPT)