TIN TỨC » Văn bản pháp lý xây dựng
Quyết định 79/QĐ-BXD thay thế QĐ 957/BXD
Tên:

Quyết định 79/QĐ-BXD

Mô tả:

Công bố Định mức Chi phí QLDA và chi phí Tư Vấn đầu tư xây dựng

Tên tập tin: 20052.doc
Kích thước tập tin: 123 KB
Kiểu tập tin: doc (Mime Type: application/msword)