TIN TỨC » Văn bản pháp lý xây dựng
Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-2014/BXD về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
Tên:

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-2014/BXD về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Mô tả:

Quy định bắt buộc thiết kế, giám sát, thi công, nghiệm thu ... Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Tên tập tin: 20052.doc
Kích thước tập tin: 123 KB
Kiểu tập tin: doc (Mime Type: application/msword)