LĨNH VỰC KINH DOANH
Sản xuất Gạch Không Nung AC theo QCVN 16:2017/BXD
GẠCH KHÔNG NUNG AC- GẠCH TERAZO-GẠCH  TU CHEN