TIN TỨC » Văn bản pháp lý xây dựng
Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT
Tên:

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT

Mô tả:

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Tên tập tin: 20052.doc
Kích thước tập tin: 123 KB
Kiểu tập tin: doc (Mime Type: application/msword)